(1)
ดำขำ อ. .; งามรวี พ. .; ไชยช่วย ภ. การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -. วสส 2020, 3, 70-80.