(1)
มณีกุลทรัพย์ ด. . .; โพธิ์อ่ำ อ. .; อาสนะ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วสส 2020, 3, 1-12.