(1)
สามประดิษฐ์ ศ.; นิ่มเดช ค. .; โภคภิรมย์ ศ. .; แก้วอำไพ ส. รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน. วสส 2020, 3, 16-27.