(1)
แก้วบรรจักร น. .; ชุมแวงวาปี ป. .; สุวรรณพันธุ์ ก. . ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วสส 2020, 3, 1-15.