(1)
พลแพงขวา ศ. .; เนาว์สุวรรณ ก. .; คำมะทิตย์ อ. .; เทวะเศกสรรค์ น. . . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. วสส 2021, 4, 16-26.