(1)
กิจสมพร จ. . .; รังควัต ว. .; มงคลศิริ พ.; เทพอักษร พ. ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย. วสส 2020, 3, 27-40.