(1)
พานิคม ช.; แต้อารักษ์ ก. .; สิริพรหมภัทร ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วสส 2021, 4, 43-52.