(1)
ศิริกาล ช.; ใขคํา แ. .; มาลีลัย แ. .; บุญสู่ ถ. . บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วสส 2021, 4, 176-189.