(1)
สุภานันท์ ธ. .; พรหมทอง ก.; ชุนหบดี อ. . รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วสส 2021, 4, 190-204.