(1)
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ.; อัครวีรวัฒน์ ธ. .; คงสนิท เ. การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562. วสส 2021, 4, 27-42.