(1)
เดชารัตน์ โ.; เพชรห้วยลึก พ. .; บัวเจริญ ธ.; พรหมอ่อน ด. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. วสส 2020, 3, 64-78.