(1)
เรืองอร่าม ส. . .; วาสนา ด.; รัชตาธนรัชต์ ท.; รักหาบ อ. . การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วสส 2021, 4, 109-125.