(1)
ศรีโพธิ์ เ.; ขะชาตย์ ส. . .; จันทร อ. . คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. วสส 2021, 4, 166-177.