(1)
สินธุแปง พ. . .; เนาว์สุวรรณ ก. . . พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา. วสส 2021, 4, 205-218.