(1)
จันทร์วิน บ.; วิชช์วัฒนางกูร อ.; จันทร์แย้ม อ. . .; เจียประเสริฐ ส. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -. วสส 2022, 5, 119-133.