(1)
รุณเลิศ ช.; รักษามาตย์ ว.; ละอองนวล อ.; พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . .; อรุโณทยานันท์ ว. .; พรหมมาลี ภ. .; ทับทิม ศ. .; เริงศิริ จ.; กลั่นดีมา ส. การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ. วสส 2022, 5, 1-16.