(1)
อินพรม จ. .; วรเดช ส. .; เทพอักษร พ.; ไชยเมล์ ป. . การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม. วสส 2021, 4, 83-99.