(1)
ทองธรรมชาติ ป.; ฟักคำ ศ. . .; ยันตรปกรณ์ อ. . .; พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี. วสส 2021, 4, 67-79.