(1)
เกะรา โ. . .; ดือเร๊ะ น.; เทียมแก้ว ร. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี. วสส 2021, 4, 80-95.