(1)
โล่สถาพรพิพิธ ส. .; เทพอักษร พ. วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ “ความกังวลหมู่” ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย. วสส 2021, 4, 216-219.