(1)
พูนธนานิวัฒน์กุล เ. .; ยันตรปกรณ์ อ. .; จันทร์เที่ยง ป. .; เพาะบุญ เ.; รตนวิบูลย์สุข น. . ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน. วสส 2021, 4, 187-203.