(1)
สุวรรณชาติ จ. .; UNG, P. .; จันทะขิน ย. .; เพ็ชรสมบัติ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วสส 2022, 5, 118-130.