(1)
ไกรรินทร์ ฐ.; ประเสริฐชัย อ. .; สีตกะลิน พ. . . . . . . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคตามมาตรฐาน ISO 15189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา. วสส 2022, 5, 46-64.