(1)
ประภาอินทร์ ป. .; ราศิริ ส. The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน. วสส 2021, 4, 233-237.