(1)
โพธิ์อ่ำ อ. .; สมการณ์ น. . การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส. วสส 2022, 5, 146-155.