(1)
ตามเดช ด. .; ใจเที่ยง ณ. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา. วสส 2022, 5, 78-92.