(1)
สังข์ทอง จ.; ตันติวิบูลชัย น. . ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต. วสส 2022, 5, 33-45.