(1)
เทพอักษร พ. มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health). วสส 2021, 4, 225-228.