(1)
อมรภิญโญเกียรติ ต. . บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน. วสส 2022, 5, 160-171.