(1)
ผลแก้ว ศ.; บุญขาว ล.; ควรพงษากุล ส. .; มั่นวงศ์ เ. . ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วสส 2022, 5, 106-117.