(1)
รักษ์ศรี ส. .; ธีระรัตนสุนทร พ. .; สถิรปัญญา จ. .; เพ่งพิศ ส. . สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วสส 2022, 6, 1-12.