(1)
หมื่นเพชร เ. .; ไชยวัน พ. .; นพมณีจำรัสเลิศ แ. . ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วสส 2023, 6, 1-14.