(1)
กาลเขว้า ป. .; เครือสถิต อ. .; ภูสระแก้ว เ. .; กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อ.; กาลเขว้า เ. . การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น. วสส 2023, 6, 44-58.