(1)
ดาวโรจน์ น.; ขจรกิตติยา เ. . พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. วสส 2023, 6, 48-64.