(1)
สลีอ่อน ธ. .; เหล่าวัฒนโรจน์ ก. .; สามสังข์ พ. .; คะตา ส.; ชันขุนทด ป. .; ฤทธิชัย ธ. .; นวลศรี เ. . ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย. วสส 2023, 6, 15-30.