(1)
ถิ่นนัยธร ป. . .; โกเอี้ยน อ. .; รักษานาม บ. . ผลการใช้ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. วสส 2023, 6, 31-47.