(1)
สุธีรางกูร พ.; สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อ. .; มากมา ม. .; แก้วอนันต์ ช. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง. วสส 2023, 6, 24-36.