มูซอ อ. ฟ. โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 52–64, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/150117. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.