บิลหลี จ. ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 42–51, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/152705. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.