ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 27–40, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153309. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.