รอดอ้น ภ.; เทพอักษร พ.; ชูยัง น.; เต็งโรจน์นภาพร ภ. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 26–38, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153503. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.