สาระจรัส ว. ผลของกระบวนการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ชลบุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 13–26, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/157123. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.