พจมานพงศ์ ภ. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 63–72, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/159814. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.