KADAY, R. การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 41–50, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/160115. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.