จิตอร่าม ป. สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 65–68, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/161195. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.