SUWANNAPHANT, K.; KHOTNALA, F.; ASSANA, S.; PHAJAN, T.; JALIYAWANIDCHAKUN, P. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–13, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/184249. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.