ดำขำ อ. .; งามรวี พ. .; ไชยช่วย ภ. การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 70–80, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/187410. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.