จันทร์แก้ว ก. .; นฤมิตมนตรี ธ. . ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 41–51, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/210609. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.