มณีกุลทรัพย์ ด. . .; โพธิ์อ่ำ อ. .; อาสนะ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–12, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/223961. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.