สามประดิษฐ์ ศ.; นิ่มเดช ค. .; โภคภิรมย์ ศ. .; แก้วอำไพ ส. รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 16–27, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/232381. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.